Wednesday, November 28, 2012

Radio Free Asia adjust winter Chinese service

Radio Free Asia

All times UTC

Chinese
0300-0400 21765 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Mon, ex 21450
0300-0400 21775 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Tue, ex 21450
0300-0400 21785 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Wed, ex 21450
0300-0400 21700 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Thu, ex 21450
0300-0400 21710 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Fri, ex 21450
0300-0400 21745 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Sat, ex 21450
0300-0400 21755 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Sun, ex 21450
0400-0500 21775 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Mon, ex 21450
0400-0500 21785 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Tue, ex 21450
0400-0500 21700 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Wed, ex 21450
0400-0500 21710 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Thu, ex 21450
0400-0500 21745 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Fri, ex 21450
0400-0500 21755 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Sat, ex 21450
0400-0500 21765 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Sun, ex 21450
0500-0600 21785 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Mon, ex 21450
0500-0600 21700 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Tue, ex 21450
0500-0600 21710 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Wed, ex 21450
0500-0600 21745 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Thu, ex 21450
0500-0600 21755 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Fri, ex 21450
0500-0600 21765 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Sat, ex 21450
0500-0600 21775 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Sun, ex 21450
(DX Re Mix 757 via Alokesh Gupta)