Thursday, December 10, 2009

RDP Internacional/Radio Portugal B09 schedule

Effective to: 28 March 2010

All times UTC

RDP Internacional/Radio Portugal

Portuguese
West Europe Mon-Fri
0600-0655 on 7345 LIS 300 kW / 045 deg
0700-1300 on 9815 LIS 300 kW / 045 deg
0745-0900 on 7360 SIN 250 kW / 052 deg
1700-2000 on 9455 LIS 300 kW / 045 deg

West Europe Sat/Sun
0800-1155 on 12020 LIS 300 kW / 045 deg
1200-1455 on 11885 LIS 300 kW / 045 deg
0930-1100 on 9815 SIN 080 kW / 052 deg DRM
1500-1655 on 11635 LIS 300 kW / 045 deg
1700-2100 on 9455 LIS 300 kW / 045 deg

Middle East/India Mon-Fri
1400-1600 on 15690 LIS 100 kW / 082 deg

Sao Tome/Principe/Angola/Mocambique Mon-Fri
1100-1300 on 17745 LIS 300 kW / 144 deg
1700-2000 on 13720 LIS 300 kW / 144 deg

Sao Tome/Principe/Angola/Mocambique Sat/Sun
0800-1455 on 17590 LIS 300 kW / 144 deg
1500-1655 on 15520 LIS 300 kW / 144 deg
1700-2100 on 13720 LIS 300 kW / 144 deg
Brasil/Cabo Verde/Guinea Bisau Mon-Fri
1100-1300 on 21655 LIS 300 kW / 226 deg
1700-2000 on 15465 LIS 300 kW / 226 deg

Brasil/Cabo Verde/Guinea Bisau Sat/Sun
0800-1055 on 15555 LIS 300 kW / 226 deg
1100-1655 on 21655 LIS 300 kW / 226 deg
1700-2100 on 15465 LIS 300 kW / 226 deg

USA/Canada Tue-Sat
0000-0300 on 9455 LIS 300 kW / 300 deg

USA/Canada Sat/Sun
1300-1655 on 15560 LIS 300 kW / 300 deg
1700-1855 on 17825 LIS 300 kW / 300 deg
1900-2100 on 12040 LIS 300 kW / 300 deg

Venezuela Tue-Sat
0000-0300 on 9855 LIS 100 kW / 261 deg
South America/Brasil Tue-Sat
0000-0300 on 11655 LIS 300 kW / 226 deg
(DX Mix News # 602 via Jaiskthivel, India, wb, Germany)